e-olymp 7457. Max-Min в двійковій системі счислення

Умова

Вивчаючи двійкову систему числення, Василько вирішив попрактикуватися і придумав таку вправу. Він із бітів числа створював найбільше і найменше число, переставляючи біти, після чого знаходив їх різницю. Проте хлопець не знає, чи правильно виконує вправу. Допоможіть йому. Напишіть програму, яка за даним числом [latex]N[/latex] знаходить різницю між найбільшим і найменшим числом, які утворюються із бітів заданого числа. У найбільшого числа найбільший біт співпадає з найбільшим бітом заданого числа.

Пояснення

[latex]N = 13_{10}[/latex], в двійковій системі числення — [latex]1101_2[/latex], найбільше число [latex]1110_2[/latex] = [latex]14_{10}[/latex], найменше число [latex]0111_2[/latex] = [latex]7_{10}[/latex]. [latex]14-7=7[/latex].

Вхідні дані

В єдиному рядку записане число N ([latex]N<2^{31}[/latex]).

Вихідні дані

Єдине число — відповідь до вправи Василька.

Тести

Вхідні дані Вихідні дані
$2$ $1$
$15$ $0$
$86$ $105$
$1000$ $945$
$40$ $45$

Код програми

Рішення

Процес вирішення даної задачі поділяється на 4 кроки:

  1. За допомогою циклу рахуємо кількість одиниць та нулів у двійковому вигляді поданого числа [latex]n[/latex].
  2. Створимо функцію [latex]max\_number[/latex], яка за поданою кількістю нулів та одиниць буде повертати найбільше число, яке в двійковій формі складатиметься з цієї кількості одиниць та нулів. Очевидно, що отримати найбільше число в двійковому вигляді можна, якщо записати спочатку всі одиниці, а потім — усі нулі.
  3. Створимо функцію [latex]min\_number[/latex], яка за поданою кількістю нулів та одиниць буде повертати найменше число, яке в двійковій формі складатиметься з цієї кількості одиниць та нулів. Зрозуміло, що найменше число буде виглядати навпаки — спочатку будуть стояти всі нулі, а потім — усі одиниці.
  4. Виведемо на екран різницю підрахованих функціями [latex]max\_number[/latex] та [latex]min\_number[/latex] значень.

Посилання

Код програми на ideone
Умова на сайті E-Olymp

e-olymp 7337. Скидки

Задача

В супермаркете электроники, если верить телерекламе, существует система скидок: из двух купленных товаров полностью оплачивается только стоимость товара, который дороже, а другой отдается бесплатно. Какой суммы достаточно, что бы оплатить покупку трёх товаров, если известна цена каждого?
Входные данные: три натуральных числа $a, b, c$ — цены трёх товаров $\left(1 ≤ a, b, c ≤ 10000 \right).$
Выходные данные: стоимость покупки.

Тесты

Входные данные
Выходные данные
213   6554   234
6767
320   3670   5555
5875
15   47   13
60
215   30   73
245
370   53   823
876

Код программы

Решение задачи

Для нахождения самого дорогого и самого дешёвого товаров мы используем встроенные функции $\min \left(\right)$ и $\max \left(\right)$. Находим минимальное число среди чисел $a$, $b$ и $c$: $\min \left(\min \left(a, b \right), c \right)$ (пример: $\min \left(\min \left(1, 2 \right), 3 \right) = 1$). Далее проводим такую же операцию с нахождением максимального числа среди $a$, $b$ и $c$: $\max \left(\max \left(a, b \right), c \right)$ (пример: $\max \left(\max \left(1, 2 \right), 3 \right) = 3$). Затем суммируем полученные минимальное и максимальное числа и получаем ответ.

Ссылки

Условие задачи на e-olymp.com
Код задачи на ideone.com

Mif3

Задача

Даны действительные числа [latex] x [/latex], [latex] y [/latex], [latex] z [/latex]. Получить [latex]min\left ( x,y,z \right )[/latex] .

Тесты 

Входные данные: 4 3 2 0 2 1 0 -1 4 2 3 4
Выходные данные: 2 0 -1 2

Описание решения:

Предположим, что  [latex] x [/latex] минимальное из трёх чисел, и путем сравнения с [latex]y[/latex] выясняем, какое из этих двух чисел минимальное. Если [latex]x[/latex] остается минимальным, то сравниваем его с [latex]z[/latex], а если [latex]y[/latex] окажется меньше, то его сравниваем с [latex]z[/latex] и после выводим минимальное из трех чисел на экран.

Ю2.30. Отрезки на плоскости

Задача взята со сборника задач Юркина А. Г.

Условие:

Найти расстояние между двумя произвольно заданными на плоскости отрезками.

Входные данные:

8 чисел, пары координат каждого конца отрезков.

Выходные данные:

Минимальное расстояние между отрезками.

Тесты:

[latex]x_1[/latex] [latex]y_1[/latex] [latex]x_2[/latex] [latex]y_2[/latex] [latex]x_3[/latex] [latex]y_3[/latex] [latex]x_4[/latex] [latex]y_4[/latex] Минимальное расстояние
0 0 2 2 1 1 0 3 0
1 2 3 2 2 1 2 0 1
1 1 3 1 1 2.5 3 2.5 1.5
1 -1 3 -1 1 2.5 3 3.5 3.5

Решение:

 

Описание решения:

При решении задачи использовались переменные типа [latex]double[/latex], так как в условии не поставлено ограничение на координаты концов отрезков, а тип [latex]double[/latex] существенно расширяет диапазон вводимых значений. Решение данной задачи сводится к тому, чтобы найти расстояния между концами разных отрезков и длины перпендикуляров, опущенных с концов одного отрезка на другой. Поэтому, условно разобьем задачу на два пункта:

1.Нахождение расстояния между концами двух отрезков.

2.Нахождение длины перпендикуляров, опущенных с концов одного отрезка на другой. 

1.Расстояние между двумя точками [latex]M_1(mx_1,my_1), M_2(mx_2,my_2)[/latex] находится по формуле [latex]\sqrt{(mx_2-mx_1)^2+(my_2-my_1)^2}[/latex]. Сначала, переменной [latex]mini[/latex] присваиваем значение расстояния между первой парой концов отрезков:

Далее, для всех остальных пар концов отрезков находим расстояние между ними, и если оно меньше чем [latex]mini[/latex], то меняем его значение.

После 4 проверок получаем минимальное расстояние между концами двух отрезков.

После этого переходим к пункту 2.

2. Для того, чтобы найти длину перпендикуляра, опущенного с конца одного отрезка на другой, необходимо решить систему, в которой первое уравнение — это уравнение прямой, содержащей концы отрезка, на который опускается перпендикуляр, а второе —  уравнение прямой, содержащей этот перпендикуляр.

Продемонстрируем решение для отрезка с координатами [latex](x_1, y_1)[/latex] и [latex](x_2, y_2)[/latex], и точки с координатами [latex](x_3, y_3)[/latex]

Первое уравнение имеет вид [latex](x-x_1)/(x_2-x_1)=(y-y_1)/(y_2-y_1)[/latex], а второе : [latex]-(x_2-x_1)/(y_2-y_1)*(x-x_3)=y-y_3[/latex]. Решив эту систему, получаем, что

и

Если делитель в [latex]x[/latex] равен нулю, то это означает, что проекция лежит на начале перпендикуляра, то есть они совпадают, и в таком случае присваиваем координатам проекции значения координат точки, с которой опускался перпендикуляр.

Получили абсциссу и ординату проекции точки на отрезок. Необходимо проверить, принадлежит ли эта проекция отрезку, для этого воспользуемся функциями [latex]min[/latex] и [latex]max[/latex], чтобы определить большие из координат отрезка, и операций сравнения:

Если условия выполняются, то находим длину перпендикуляра по аналогии с расстоянием между концами отрезков, и сравниваем с [latex]mini[/latex]. Если длина меньше, то меняем значение минимума.

Так как все шаги нахождения повторяются 4 раза, то вынесем их в отдельные функции, которые высчитывают значения для каждой координаты проекции:

После выполнения всех шагов, получаем минимальное расстояние между двумя отрезками.

Выводим его на экран и переходим на новую строку с помощью команды [latex]endl[/latex].

Здесь код программы на сайте ideone.com.